Vjerovanje

U što vjerujemo?

Što vjerujemo (propovijedamo):

Mi propovijedamo Isusa Krista, njegovo djevičansko začeće, krštenje, djela, nauk, raspeće, smrt, pokop, uskrsnuće, uzašašće, i njegov povratak na Zemlju.

Vjerujemo:

I. Potpuno i cjelovito Bogomnadahnuće Svetog Pisma – Biblije

Biblija je objavljena Riječ Božja, koju su napisali ljudi nadahnuti Duhom Svetim, te ona predstavlja Božji odgovor na sveukupnu ljudsku potrebu.

Pismo ili Biblija je istinsko svjetlo na našem životnom putu koje nam ukazuje na Boga i govori nam kako da živimo Njegovu vrstu života: bogat, potpun, zdrav i u svemu uspješan život koji nam je od Boga namijenjen po Isusu Kristu – našem Gospodinu Psalam 119:105 «Tvoja Riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi», Ivan 10:10 «Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.» 1. Solunjanima 2:13 «Zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste, primajući Riječ Božju, to jest našu propovijed, primili je ne kao riječ ljudsku, nego – kao što uistinu jest – Riječ Božju, koja i očituje svoju snagu u vama, vjernicima.», 2. Timoteju 3,15-17 « …i jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa.

Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.»,  2. Petar 1:20,21 «Prije svega ovo znajte: «nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.»).

II. Trojedinog Boga – u potpunu osobnost Oca, Sina i Duha Svetog

Vjerujemo u jednog jedinog istinskog i pravog Boga, koji se izražava kao: Bog Otac koji je nevidljiv, Bog Sin, koji je utjelovljena Riječ Božja, i Bog Duh Sveti, koji stanuje u vjerniku po obraćenju i koji se bavi čovjekom. Matej 28:19 :»Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!

Marko 12:29 «Isus odgovori: Prva zapovijed glasi: Čuj, Izraele: Gospodin Bog naš jest jedini Bog.» Luka 3:22 «…siđe na njega Duh Sveti u tjelesnom obliku, poput goluba. I dođe glas s neba: Ti si Sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao.», Ivan 1,14-18 «I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine….Boga nitko nikada nije vidio: Jedinororođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio.»,  1. Korinćanima 2:9,10 «…već navješćujemo kako stoji pisano: Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.

A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje.», 1. Ivanova 5:7 «Tako troje svjedoči: Duh, voda i krv, i ovo se troje slaže».)

III. Božansku osobnost Isusa Krista:

– Njegovo djevičansko rođenje, bezgrešan život, čuda, zamjensku smrt kojom će platiti za grijeh svih ljudi i otkupiti ih, njegovo tjelesno uskrsnuće i uzašašće s desne Ocu

A. Isusovo djevičansko rođenje

Isus je rođen od djevice Marije. Da je Isus bio rođen u «normalnom» odnosu dvoje ljudi, muškarca i žene, onda bi i njegova narav bila onečišćena sjemenom grijeha i u svom duhu bio bi odvojen od Boga kao i svi ljudi. Kao takav ne bi mogao biti Spasitelj čovječanstva, već bi i sam trebao Spasitelja.
Iz tog razloga, on nije imao ljudskog oca. Njegov pravi otac jest Bog, a sveto sjeme koje je bilo posađeno u Marijinoj utrobi jest od Duha Svetoga, i zato je rođen bez grijeha. Isus je primio čovještvo od Marije, a božansku prirodu od samog Boga.

Tako je Isus postao i Sin Čovječji i Sin Božji. Matej 1:18,23 «…pokaza se da je začela po Duhu Svetom. Evo, djevica će začeti i roditi Sina i dat će mu ime Emanuel – što znači: Bog je s nama.», Luka:31-35 » Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.

On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.«).

B. Isusov bezgrešan život

Bog je Isusa Krista, koji nikada nije počinio grijeha, učinio grijehom (doslovno) za nas da bismo mi mogli postati pravedni po njemu. To se zove razmijenjeni život. Isus je počovječeni Bog. On je došao na zemlju u čovječjem obličju da bude sudionik naše potrebe i da iskustveno osjeti ono što mi osjećamo. Živio je u sred boli i problema koji pustoše naše živote. Dakle, sada više ne postoji udaljenost između Njega i nas, ili između naših potreba i Njegove moći da im izađe u susret po vjeri u Njega.

Isus je dotaknut našim slabostima, i bio je kušan u svakom području života, jednako kao i mi, ali nikada nije počinio grijeha. 2. Korinćanima 5:21 «Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu., 1. Petar 2:21-24 «Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.

On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše;on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.”  Hebrejima 4:15 “Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.”

C. Isusova Čudesa

Bog je onaj koji odobrava djelovanje i propovijedanje njegovog vlastitog Sina potvrđujući to Svojim znakovima i čudesima. Ako oduzmete Isusovoj službi koju je vršio na zemlji to da je Bog po njemu činio znakove i čudesa, onda nemate pravu sliku o Isusu (čak ni pravog Isusa). Upravo znakovi i čudesa u službi koju je činio Isus, ga čine onim što On uistinu jest. Kada je Ivan Krstitelj poslao glasnike k Isusu, da utvrdi nedoumice oko pitanja Njegovog Božanskog podrijetla i identiteta, Isus im je rekao da se vrate i jave Ivanu o čudima koja je izvodio i koja su vidjeli mnogi.

Upravo su čuda koja je Isus činio razriješila pitanje oko Njegovog Božanskog poslanja i podrijetla. Matej 11:2-5 «A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.» Luka 4:14-21, A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije.
On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima. Luka 7:20-22; “Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?’«Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom.
Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. Djela 2:22 “Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama”.)

D. Isusovo Otkupljenje na križu

Križ se nije samo tako, slučajno, dogodio. On je bio isplaniran od vječnosti, jer Bog je znao da će čovjek, kojeg je stvorio na svoju sliku, iskoristiti svoje pravo slobode izbora kroz slobodnu volju, te tako počiniti grijeh protiv Njega kroz neposlušnost Njegovoj Riječi. Dakle, čovjeku je potrebno otkupljenje kroz Otkupitelja. Kad je Isusova krv prolivena na križu, to je bilo stvarno pomirenje za naše grijehe. Onaj koji nikada nije okusio grijeha postao je grijeh za nas i tako zauzeo naše mjesto.

Po prvi puta od kada je čovjeka Bog je u potpunosti razračunao jedanput zauvijek sa problemom grijeha dajući svoga jedinorođenog Sina da sruši barijeru između grešnog čovjeka i savršenog Boga. Kroz vjeru u Kristovu krv smo učinjeni pravednim pred Bogom. Izaija 53:5-8 “Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.

Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K’o jagnje na klanje odvedoše ga; k’o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih. Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše. 1. Korinćanima 15:03 «Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima.” 2. Korinćanima 5:21 “Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.” 1. Ivanova 4:9,10 “U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.” Hebrejima 9:22 “I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.”

E. Isusovo Uskrsnuće

Kristovo uskrsnuće je jamstvo da će svaki kršćanin biti podignut iz mrtvih. Jer On živi, zato ćemo i mi ​​živjeti. Naše očekivanje čuda se upravo temelji na uskrsnuću Isusa Krista. Uskrsnuću nije kraj onda kada je Isus uskrsnuo od mrtvih, ono je kontinuirano. Njegovo uskrsnuće je tek početak kontinuiranog uskrsnuća u našim životima.
Mi ne samo da imamo nadu da ćemo uskrsnuti od mrtvih na kraju vremena, već možemo danas doživjeti čudo i moć uskrsnuća od smrti grijeha i prijestupa u novinu života. Isti Duh Sveti koji je podigao Krista od mrtvih je prisutan u današnjem svijetu, čineći čuda kako bi se zadovoljile potrebe u našem svakodnevnom životu. Matej 28:6 “Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao.” Luka 24:39 “Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.” 1. Korinćanima 15 „Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.

Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni – ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete. No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.

Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju. Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno – sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu. Što onda čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se krste za njih? Što se onda i mi svaki čas izlažemo pogiblima? Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, braćo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem! Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti.

Ne varajte se: »Zli razgovori kvare dobre običaje.« Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga. Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre. I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga. A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo. Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje. Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni. Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.”

F. Isusovo uzašašće zdesna Bogu

Isus Krist više nije u grobu, on je uskrsnuo od mrtvih i uzašao na nebo, gdje sjedi s desne strane Bogu i sada posreduje za nas. Kristovo uzašašće je veoma važno za svakodnevni pobjednički život kršćanina, te ovaj događaj označava početak sasvim novog pristupa Bogu u molitvi. Kristovo djelo nije završeno samo s križem kojeg je podnio za nas, ono se nastavlja  pred prijestoljem Božje milosti, te je sada Isus naš posrednik, zagovornik i advokat pred Ocem. Djela apostolska 1:9-11 «Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.», Djela apostolska 2:33 «Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate.» Rimljanima 8:34 «Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!»  Filipljanima 2:9-11«Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca.” Hebrejima 1:3 “On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;” Hebrejima 7:25 “Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.”

IV. Pad čovjeka

Čovjek je bio napastovan od đavla u Edenskom vrtu te je jeo sa stabla spoznaje dobra i zla. Čovjek je tako poslušao Đavla, uzdigao Sotoninu riječ iznad Božje i time se pobunio protiv Boga. Učinivši tako, izgubio je odnos s Njim. Tako je grijeh ušao u svijet kroz jednog čovjeka. Budući da je jedan čovjek dio cjeline, grijeh je donešen na sve nas. Kroz Adama, grijeh je bio proslijeđen njegovom potomstvu, tako da je svaka osoba rođena sa sjemenom grijeha u svom srcu. Započeo je proces smrti i prokletstva u  čovječanstvu. Čovjek je umro u svom duhu, prestao je funkcionirati kao biće stvoreno na sliku Božju, te je otpočeo i fizički umirati. Postanak 1, 2 i 3 poglavlje, Rimljanima 5:12-19 «Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. I dar – to nije kao kad je ono jedan sagriješio: jer presuda nakon jednoga grijeha posta osudom, a dar nakon mnogih grijeha – opravdanjem.

Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.

V. Novo rođenje

Bog je stvorio čovjeka na svoju duhovnu i moralnu priliku. Ali kada je čovjek bio neposlušan Bogu, njegov duh je umro. Zato je Isus rekao da moramo biti nanovo rođeni. Rekao je da se trebamo pokajati, da se odreknemo živjeti na naš vlastiti način, i tražimo da nam Bog vrati njegov božanski život i narav u nas. Kada smo preporođeni, naš ljudski duh s kojim smo stvoreni biva nanovorođen, potpuno obnovljen. Nismo više mrtvi zbog naših prijestupa i grijeha. Više nismo mrtvi u našem odnosu s Bogom. Bog je poslao svoga Sina, Isusa Krista, da umre na križu kako bi nam oprostio grijehe, da bi nam donio pokajanje, promjenu načina života, i u potpunosti uništio uzrok grijeha. Marko 1:15 «Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!»Luka 13:03 «Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti!» 1. Ivanova 3:3-7 »  I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.

I znate: on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu. Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao. Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. Djela apostolska 2:21 «I tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.« Djela apostolska 10:43 “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.” Rimljanima 10: 9,10 “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.” Efežanima 2:1 “I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ.”

VI. Duh Sveti

A. krštenje Duhom Svetim

Duh Sveti je darovao Crkvi svoj dar, i to u obliku krštenja koje je ispunjenje Svetim Duhom koje je Bog obećao dati svojoj djeci kroz njegovog sina Isusa Krista. Kroz spasenje, vjernik prima osobu Duha Svetoga, ali postoji dublja dimenzija Duha koje se naziva krštenje (uranjanje) u Duhu. Krštenje Duhom Svetim je moć (sila) koja oslobađa žive vode od Boga unutar vjernika. Matej 3:11 «Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.» Luka 24:49 »I evo, ja šaljem na vas Obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u Silu odozgor.» Ivan 7:38,39 «U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: »Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!’« To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.

Ivan 14:15-17,26 «Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je…Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.”Djela apostolska 1:4,5 “I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim; Djela apostolska 2:14-18 “A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Nisu ovi pijani, kako vi mislite – ta istom je treća ura dana – nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu: »U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati. Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.

B. govor u jezicima – jezik molitve i slavljenja

Krštenje Duhom Svetim uvijek prati govorenje u jezicima, jezik molitve dat kroz ispunjenje Duha Svetoga, po kojem vjernik može komunicirati izravno s Bogom kroz molitvu i slavljenje kako već Duh Sveti daje iskaz. Djela apostolska 2:4 «Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.», Djela apostolska 10:45,46 «A vjernici iz obrezanja, koji dođoše zajedno s Petrom, začudiše se što se i na pogane izlio dar Duha Svetoga. Jer čuli su ih govoriti drugim jezicima i veličati Boga.», Djela apostolska 19:6 «pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati.» Rimljanima 8:26,27 «Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete., 1. Korinćanima 14:4 «Tko govori drugim jezikom, sam sebe izgrađuje, a tko prorokuje, Crkvu izgrađuje.»

VII. Božansko (potpuno) zdravlje za cijelu našu osobu

Iscijeljenje (božansko zdravlje) jest rezervirano za našu dušu, um i tijelo – u cijelosti. U ozdravljenju, Isus se bavi svakim dijelom našeg bića, svakim područjem našeg života, s nakanom da donese cjelovitost. Biti učinjen cjelovitim (cijelim) znači ozdravljenje i obnovu za svaki  dio naše osobe koji je bolestan ili lošeg zdravlja. Kad je čovjek duhovno bolestan ili u neskladu sa Bogom ili samim sobom, to utječe na njegovo tijelo i um. Kada je čovjek mentalno ili emocionalno bolestan, tada je tu tendencija koja negativno utječe na njegovu dušu i tijelo. A kada bolesti i oskudice napadnu naše tijelo, sve u nama tada biva zahvaćeno. PUNINA je najviši oblik iscjeljenja (doslovno – Božansko zdravlje). Matej 8:17 «da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.» Matej 9:22 «A Isus se okrenu i vidjevši je reče: »Hrabro, kćeri, vjera te tvoja spasila.« I žena bi spašena od toga časa.», Matej 14:36 «te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi., Marko 5:34 «On joj reče: »Kćeri, vjera te tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!, Marko 6:56 «I kamo bi god ulazio – u sela, u gradove, u zaseoke – po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi., Marko 10:52 «Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim., Luka 8:48-50 «A on joj reče: »Kćeri, vjera te tvoja spasila. Idi u miru!«Dok je on još govorio, eto jednog od nadstojnikovih s porukom: »Umrla ti kći, ne muči više Učitelja.« Čuo to Isus pa mu reče: »Ne boj se! Samo vjeruj i ona će se spasiti! Djela apostolska 10:38 “kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” Hebrejima 7:25 “Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.” 1. Petrova 2:24 “on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.”  3. Ivanova 2 “Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.”

VIII. Znakovi i čuda

Znakovi i čuda, razna čudesa, i darovi Duha Svetoga služe za potvrđivanje propovijedanja Riječi i kao znak nevjernicima. Oni djeluju tako da nadnaravno, od samoga Boga, utječu na to da Riječ postaje «živa riječ» i proizvodi u ljudima čuda oslobođenja. Devet darova Duha Svetoga su podijeljeni kao Duh želi kroz pojedinačne vjernike na izgradnju Kristova tijela. Marko 16:20 «Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.» Rimljanima 15:18,19 «Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo» 1. Korinćanima 12:4-11 «Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.» 1. Korinćanima 14:12 «Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve.» Hebrejima 2:4 «a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.»

IX. Sjeme – Vjera

Sjeme-Vjera je i čin i proces: Sjeme-Vjera jest davanje i Sjeme-Vjera jest življenje. Isus je usporedio vjeru sa činom sadnje sjemena i žudnjom isčekivanja željenog rezultata. Sjeme-Vjera se temelji na principu sjetve (vremenu sijanja) i žetve (vremenu žetenja), a sve započinje kao sjeme. Sjeme -Vjera postaje naš životni stil, naš način življenja – sijanje i žetva, davanje i primanje. Postoje tri čudesna ključa u Sjeme – Vjera način življenja: (1) Učiniti Boga izvorom svoje potpune opskrbe, (2) Posaditi sjeme sa željno isčekujućim rezultatom, i (3) Očekivati čudo.

Postanak 8:22 «Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noći nikada prestati neće.» Malahija 3:10,11 «Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte – govori Jahve nad vojskama – neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov, 11neću li zbog vas zaprijetit’ skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju – govori Jahve nad vojskama.» Matej 13:23 «Zasijani na dobru zemlju – to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko., Matej 17:20 «Kaže im: »Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: ‘Premjesti se odavde onamo!’, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Marko 4:8 «Neko napokon pade u dobru zemlju i dade plod, razraste se i razmnoži, te donese: jedno tridesetostruko, jedno šezdesetostruko, jedno stostruko.» Marko 11:24 «Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!» Luka 6:38 «Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.» 2. Korinćanima 9:10 «A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše.» Galaćanima 6:7-9 «Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti!”

Filipljanima 4:15,19 «A i vi, Filipljani, znate: u početku evanđelja, kad otputovah iz Makedonije, nijedna mi se Crkva nije pridružila u pogledu izdataka i primitaka, doli vi jedini…A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.» Hebrejima 1:11 «Propast će, ti ćeš ostati, sve će ostarjeti kao odjeća.”

X. Krštenje u vodi

Isus se krstio u vodi za primjer nama da i mi učinimo isto. Vodeno krštenje se čini uranjanjem u vodu, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To je Isus osobno zapovjedio svim vjernicima da tim činom posvjedoče cijelom svijetu da je njihov stari život grijeha ostavljen iza sebe i da je od sada novi potpuno posvećen (odvojen) za Boga. To je vanjski znak unutarnjeg, doživljenog iskustva vjernika u njegovoj identifikaciji sa smrću, pokopom i uskrsnućem Isusa. Matej 3:13-17 «Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: »Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?« Ali mu Isus odgovori: »Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!« Tada mu popusti.

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!, Matej 28:19 «Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga» Luka 3:21,22 «Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: »Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!»  Djela apostolska 10:47,48 «Može li tko uskratiti vodu da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga kao i mi?« I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista. Tada ga zamole da ostane ondje nekoliko dana.

» Rimljanima 6:4 «Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.» Hebrejima 10:22 «Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.»

XI. Gospodnja večera (obrok saveza ili Sveto zajedništvo)

Gospodnja večera nije samo ritual, već sastavni dio našeg odnosa sa Isusom pri čemu naše potrebe bivaju zadovoljene. Postoje tri stvari koje moramo učiniti da ispravno primimo Gospodnju večeru:
(1) Sjećamo se Isusa Krista, koji jest živi i ​​trijumfalni Sin Božji,
(2) Spominjemo se Njegove smrti i uskrsnuća, i
(3) Razabiremo (uočavamo) Njegovo snažno zdravo tijelo te tako ti elementi ulaze kroz naša usta, mi uzimamo Njegovo zdravlje u naša tijela.

U tom zajedništvu imamo izravan pristup (odmah) svemu onom što Krist sada jest, u vremenu, i vječnosti. Matej 26:26-28 «I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!« I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha., Luka 22:17-20 «I uze čašu, zahvali i reče: »Uzmite je i razdijelite među sobom. Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.« I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.

1. Korinćanima 11:23-26 «Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.»

XII. Drugi dolazak Krista

A. Uznesenje

Postoje dvije faze Kristova povratka na zemlju. Prva faza se zove Uznesenje. U ovoj fazi Gospodin neće sići na zemlju. On će se pojaviti u zraku, i “u tren oka” kako Biblija kaže, mrtvi u Kristu će ustati da mu dođu u susret, u zraku. Njih će slijediti oni sveci (vjerujući) koji budu živjeli na zemlji u to vrijeme. Drugim riječima, On će okupiti sve svete u jedan čudesan trenutak da mu dođu u susret, u zraku, i da ostanu s njim zauvijek. Luka 17:34-37 «Kažem vam, one će noći biti dvojica u jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno: jedna će se uzeti, druga ostaviti.« Upitaše ga na to: »Gdje to, Gospodine?« A on im reče: »Gdje bude trupla, ondje će se okupljati i orlovi.« Ivan 14:3 «Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.”

1. Korinćanima 15:51-54 «Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.” 1. Solunjanima 4:15-18 «Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba.

I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!» Otkrivenje 3:3 «Spomeni se dakle: kako si primio Riječ i poslušao, tako je i čuvaj – i obrati se. Ne budeš li dakle budan, doći ću kao tat, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.»

B. Otkrivenje

Druga faza Kristova dolaska se zove Otkrivenje. Isus Krist i svi Njegovi sveti će se vratiti na zemlju kako bi započeli Njegovu vladavinu na zemlji, a svako oko će ga vidjeti kako dolazi. Ovo će biti veliki vrhunac na kraju vremena. Otkrivenje 20:1-6 «I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina.

Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.”

XIII. Milenijum (tisućugodišnje kraljevstvo)

Isus će uspostaviti tisućugodišnju vladavinu na zemlji. Tijekom ovig tisuću godina, đavao će biti bačen u Bezdan. Ovo je prvo uskrsnuće, i sav narod Božji koji je živio i umro će uskrsnuti od mrtvih i biti će svećenici Božji i vladat će s Njim tisuću godina. Otkrivenje 20:1-6 ««I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.”

XIV. Konačna presuda

Cijelo čovječanstvo će se pojaviti pred sudačkim tronom (stolicom) Kristovim. Ljudi koji su umrli bez Krista, doživjet će svoju prvu smrt. Oni ostaju u paklu do kraja Kristove tisućugodišnje vladavine, a onda se izvode na sudište pred Kristom. Nakon presude su bačeni u ognjeno i sumporno jezero zajedno sa Antikristom, lažnim prorokom, i đavlom. To je druga smrt. Otkrivenje 20 «I vidjeh anđela: siđe s neba s ključima Bezdana i s velikim okovima u ruci. Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Đavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina. Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena. I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.
Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina. A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten: izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga. Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad.
Ali oganj siđe s neba te ih proguta. A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova. I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života.

I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.”

XV. Novo nebo i nova zemlja

Dan Gospodnji će doći kada Krist oslobodi vatru u svim elementima, renovira i obnovi nebo i zemlju, odakle će sveti vladati s Njim zauvijek. Samo će pravedni prebivati na novom nebu i novoj zemlji. 2. Petrova 3:7-13 «A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi. Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.

Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.
Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.” Otkrivenje 20:11 «I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.»  Otkrivenje 21 «I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima!On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« I doda: »Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.« I još mi reče: »Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.« I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zála konačnih te progovori sa mnom: »Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu!«

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine. Grad se stere u četvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuća stadija – dužina mu i širina i visina jednaka. Izmjeri i njegove zidine: sto četrdeset i četiri lakta po čovjekovoj mjeri kojom je mjerio anđeo. Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. Dvanaest vrata – dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg – čisto zlato, kao prozirno staklo. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac!

I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac! Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema. U nj će se donijeti slava i čast narodâ. Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života. Otkrivenje 22:1-6 «I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.

I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova. I reče mi: »Ove su riječi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj prorokâ, posla svoga anđela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo.“