Snagom Njegova Duha

Snagom njegova Duha
Bog želi da njegov narod i danas poznaje dubinu ljubavi.

Želja Njegovog srca za nas je da znamo koliko smo Mu važni.

On je otišao na je najudaljenije mjesto kako bi izmirio čovjeka sa sobom. Zbog Svoje velike ljubavi i Isusove zamjenske žrtve, pobrinuo se za svaku našu potrebu.

Čim to prepoznamo, možemo također vidjeti važnost širenja Njegove ljubavi kako međusobno jedan prema drugome tako i prema svijetu. Ispružimo se prema vani. Povežimo se u Njegovoj ljubavi i vjeri. Posvjedočimo u ovom prirodnom o onome što nam je Bog priskrbio u Duhu.

Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjeg čovjeka; da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina; i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju: da možete biti ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga“ (Efežanima 3:16-19).

Ova molitva je volja Božja za Kristovo tijelo. Ona kaže da možemo upoznati širinu, duljinu, visinu i dubinu Kristove ljubavi. Kako? Samo je jedan način: snagom Njegovog Duha. Božja ljubav nadilazi spoznaju (ide iznad onoga što možemo razumjeti našim fizičkim osjetilima). Ona može biti veća nego što sami možemo shvatiti, ali nije nemoguće da je spoznamo. 1.Korinćanima 2:9 kaže da Duh otkriva dubine Božje.

Božje obećanje vjerniku

Primjer je Božje obećanje vjerniku u Filipljanima 4:19 (KJV), „A moj Bog će ispuniti svaku vašu potrebu prema Njegovim bogatstvima u slavi u Kristu Isusu.“ Bog je stvoritelj svega i on je više nego sposoban voditi brigu o potrebama čovjeka. Sve potrebe ovog života već su ispunjene u duhovnoj stvarnosti. Isus je platio cijenu i otključao vrata između neba i zemlje. Biblija kaže da je sva mudrost i znanje skrivena u Kristu Isusu. Ona također kaže da smo mi u Kristu Isusu, da smo ispunjeni Kristovim umom. Stoga smo, kao vjernici, u poziciji da zakoračimo u mudrost i znanje koje je u Njemu.

Naravno i nadnaravno

Psalam 42:7 (KJV) kaže, „Dubina zove dubinu …“ Ja ovo vidim kao dvije različite riječi – naravni, fizički svijet i nadnaravni, duhovni svijet. Prva ‘dubina’, prirodnog svijeta, ne može pojmiti potrebu koja još nije osigurana u drugoj ‘dubini’, duhovnog svijeta. Stvorenje nije dublje ili više razvijeno u potrebama nego što je Stvoritelj u odgovorima. Ovaj fizički svijet nikada neće postati veći od Boga. On ga je stvorio i On će uvijek biti Najviši, Sve-Dovoljan Jedan. On je Bog i On će uvijek biti Bog.

Kad je stvorio svijet, On mu je isplanirao opskrbu zauvijek prema Njegovim bogatstvima. Ali sotona se upetljao u Edensku vrt i prekinuo vezu između Boga i čovjeka. Bio je potreban Isus da dođe i plati cijenu za čovjekov grijeh, da ponovo pridruži prirodno duhovnom. Sotona je prekinuo priključak čovjeka na Boga, ali Isus je došao da ponovo izgradi most.

Prekomjerno velika i dragocjena obećanja

Njegova božanska snaga obdarila nas je svime (što se odnosi) za život i pobožnost, kroz spoznaju onoga koji nas je pozvao u slavu i moć. Time su nam dana prekomjerno velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete dionici božanske naravi“ (2.Petrova 1:3-4).

Ta prekomjerno velika i dragocjena obećanja su most koji spaja naravnu realnost čovjeka sa duhovnom realnosti Boga. Riječ je način kojim prva ‘dubina’ zove drugu ‘dubinu’, uzrokujući da se Božje stvari (koje trebaju za život i pobožnost) očituju u prirodnoj stvarnosti. Korištenjem ovih prekomjerno velikih i dragocjenih obećanja, mi postajemo dionici božanske naravi.

Božja božanska narav

Što je Božja božanska narav? Ljubav. Njegova božanska narav jest da namiri, zadovolji, snabdije. On je onaj koji daje, a ne onaj koji uzima. „Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao Svog jedinorođenog Sina…“ (Ivan 3:16).

U 2.Korinćanima 7:1 (KJV) Pavao piše, „Budući da imamo ova obećanja, očistimo se ljubljeni, od svake nečistoće tjelesnosti i duha, usavršavajući svetost u strahu (poštovanju) Božjem.“ Koja obećanja? Ona su nabrojena u 6. poglavlju, stihovi 16-18.

Kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer (1) vi ste hram Boga živoga; kao što reče Bog: (2) prebivat ću u njima i (3) hoditi među njima; i (4) bit ću Bog njihov, a (5) oni narod moj. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i (6) ja ću vas primiti, i (7) bit ću vam Otac i (8) vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

Pavao je uzeo tih osam obećanja starog saveza i poznavao ih kao stvarnost u svom vlastitom životu. Čak iako je kovao zavjeru protiv kršćana i bio nazočan kod kamenovanja Stjepana, mogao je iskreno napisati: „Dajte nam mjesta u srcima svojim! Nikoga nismo povrijedili, nikoga nismo zaveli, nikoga nismo na prijevaru iskoristili“ (2.Kor.7:2).

Onaj čovjek koji je kovao zavjeru protiv crkve umro je na putu za Damask, i rodio se novi čovjek. Bilo da se osjećao kao apostol ili ne, bilo da je izgledao kao apostol ili ne, on je uzeo Boga za Njegovu Riječ i djelovao na njoj po vjeri. Dok je to činio, Bog je oslobađao silu u duhovnoj stvarnosti da ostvari ta obećanja u fizičkoj stvarnosti.

Uzmi Boga za Njegovu Riječ

Svaki vjernik danas trebao bi biti poput Pavla. Uzmi Boga za Njegovu Riječ i djeluj po njoj. Ako trebaš iscjeljenje, uzmi Božje obećanje za iscjeljenje i stoj na njemu. Postani dionik Božje božanske naravi i u tvom životu će se očitovati iscjeljenje.

Ako trebaš uspjeh na poslu, i tada uzmi Božje obećanje. On je rekao, „Blagoslovit ću svaki pothvat ruku tvojih“ (Pon.Zakon 28:12). Počni djelovati po Božjoj Riječi. Očekuj da će pothvati tvojih ruku prosperirati. Čineći tako, Bog će se očitovati na veoma poseban način i stvari će se poboljšavati. Bog nije čovjek da bi slagao. On je vjeran Svojoj Riječi. Slava Bogu!

foto: rubenlatro

Autor: Kenneth Copeland

Kategorija: Molitva / Stvarna pomoć